- Устав
EFA 2019 MANIFESTO
 
 
English
- Program
- By-Laws
- By-Laws (1998-2005)
Български
- Учредителна декларация
- Устав (нов, 2017)
Македонски
- Програма
- Membership of EFA
Featured Links:
- MHRMI
- Vinozhito/Rainbow Party
- Maknews
- EFA
 
 
У С Т А В

НА "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - ИЛИНДЕН" -
ПАРТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
 
I. НАИМЕНОВАНИЕ И СИМВОЛИ

Член 1.
Наименованието на партията е Обединена македонска организация „Илинден“ - Партия за икономичес-ко развитие и интеграция на населението (ОМО „Илинден“ - ПИРИН). Освен че изразява идеологията на партията то в съкращение насочва към мястото на възникване и региона, в който се намира централата на партията.
Член 2.
- ОМО „Илинден“ - ПИРИН е юридическо лице със седалище в Благоевград.
- ОМО „Илинден“ - ПИРИН е член на Европейският свободен алианс – Европейска политическа партия (ЕСА – ЕПП).

Член 3.
- Знамето на партията е с червен цвят със златисто слънце с еделвайс в средата и надпис ОМО „Илинден“ - ПИРИН със златист цвят.
- Емблема на партията е: два пирински върха с изгряващо слънце между тях с жълт цвят на син фон, с бял еделвайс в основата на върховете.
- Празник на партията е 2 август - Ден на Илинденското въстание.


II. ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

Член 4.
Целите на ОМО „Илинден“ - ПИРИН са:
1. Да се противопоставя на всеки вид расизъм, шовинизъм, краен национализъм, ксенофобия, фашизъм и всякакви идеологии, застрашаващи принципите на демокрацията, правата на човека и на малцинства-та.
2. Да се бори срещу отричането на македонската нация и малцинство в България и срещу дискриминирането на българските граждани с македонско самосъзнание и за признаване на същите на статут на национално малцинство в България с всички права предвидени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и другите международни конвенции и документи.
3. Да работи за присъединяването на Република България към международните договори по правата на човека и да настоява за стриктно спазване на подписаните и ратифицирани от нея международни дого-вори и конвенции;
4. Изграждане на добросъседски отношения между България и Македония на равноправна основа на база на взаимно уважение и зачитане и признаване на малцинствата.
5. Да работи за добросъседските отношения на Балканите, в Европа и между всички страни, където живе-ят етнически македонци;
6. Да подкрепя децентрализацията и засилването ролята на местните власти;
7. Да работи за икономически просперитет и социална сигурност и за разгръщането на политическата де-мокрация в Република България;
8. Да се бори за равноправието и интеграцията на всички етнически малцинства и религиозни общности в България, за прилагане на европейските стандарти за правата на малцинствата и за неотменимото пра-во на всеки човек сам да определя своята национална и религиозна принадлежност; да насърчава толе-рантността, уважението към етническите македонци и спазването на човешките права в българското об-щество;
9. Да подкрепя сътрудничеството в културната сфера между Егейска, Вардарска и Пиринска Македония.
10. Да извършва дейност в името на духовното обединяване и запазване на народните традиции, обича-ите и фолклора на населението от Пиринска Македония и бежанците.
11. Да подкрепя съхраняването и развитието на езиковото и културното многообразие в Република Бълга-рия и да пропагандира възприемането му като обогатяващ културата на страната фактор, а не като заплаха за националната сигурност.
12. Да работи за превръщането на България в достоен член на Европейския съюз;

Член 5.
За постигането на тези цели ОМО „Илинден“ - ПИРИН ще действа изключително с мирни, демократични и законосъобразни средства на основа на Конституцията и законите на Република България, Междунаро-дната харта за правата на човека и другите международни документи, по които Република България е страна.
Нито една от посочените цели не може да се разбира иначе, освен в съответствие с фундаменталните принципи на демокрацията, заложени в Хартата за правата на човека и другите международни докумен-ти.

Член 6.
За постигане на своите цели ОМО „Илинден“ - ПИРИН участва в избори за местни, държавни и европейски органи на властта в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Член 7.
ОМО „Илинден“ - ПИРИН осъществява всички допустими от законите на Република България форми на политическа дейност.

Член 8.
Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН са против всякаква форма на насилие и дискриминация.


III. ЧЛЕНСТВО

Член 9.
Член на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да бъде всеки гражданин на Република България и ЕС, който не членува в друга политическа партия на територията на Р България и извън нея, приема Устава и Програ-мата на партията и изразява готовност да работи за изпълнение на целите й.

Член 10.
Приемането на членовете става от Общото събрание на местната секция, на чиято територия живее кан-дидатът, въз основа на подадена от него молба.

Член 11.
За приемането на кандидата е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите на събранието.

Член 12.
При липса на местна секция в населеното място молбата по чл. 10 се подава в най-близката секция. Ако в близост няма секция на партията молбата се подава в Околийския комитет, а ако няма такъв – в Председателството на партията.

Член 13.
(1) Член на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да напусне партията по свое желание, като изпрати писмено заявление до местната секция, в която членува, а доколкото не членува в секция – до органа, който го е приел.
(2) Прекратяването на членството по ал.1 се зачита от деня на изпращането на писменото заявление.

Член 14.
(1) Член на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да бъде изключен в следните случаи:
а) За нарушаване на Устава.
б) За неспазване на Програмата.
в) Когато има аморално или нелоялно поведение, уронващо престижа и авторитета на партията.
г) При нарушаване забраните, визирани в чл. 9.
(2) Решението се взема от събранието на местната секция с обикновено мнозинство от списъчния състав на местната секция, в присъствието на члена и след неговото изслушване, освен в случаите на подт.в).
(3) Ако предлаганият за изключване член след писмено уведомление отсъства без уважителна причина, то събранието на местната секция може да вземе решение за изключване и без неговото присъствие.
(4) Протокол за изключването се изпраща до Околийския комитет и до Председателството на партията.

Член 15.
(1) Изключеният член има право в двумесечен срок от датата на изключването да направи писмено въз-ражение срещу решението на Общото събрание пред Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК).
(2) В едномесечен срок от датата на сезирането комисията се произнася с решение, което внася в Цент-ралния съвет и писмено уведомява засегнатото лице.
(3) Изключеният член има право да обжалва решението на ЦКРК в едномесечен срок пред Централния съвет.
(4) На първото си заседание от датата на сезирането Централният съвет се произнася с окончателно реше-ние.
(5) Централният съвет може да възстанови членството в ОМО „Илинден“ - ПИРИН, освен ако изключване-то е извършено на основание на чл. 9.

Член 16.
(1) Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН от всички структури на партията могат да се изключват от пар-тията от Централния съвет по предложение на ЦКРК, или по писмено предложение на не по-малко от 1/2 от списъчния състав на Централния съвет.
(2) Централният съвет взема решение с квалифицирано мнозинство.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 17.
Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН се ползват със следните ПРАВА:
- Да получават защита от партията и да получават подкрепа за своята дейност, свързана с целите и задачи-те й;
- Да получават защита от партията, когато са преследвани, злепоставяни и оклеветявани заради убежде-нията и действията си, които не противоречат на Рамковата конвенция за защита на националните мал-цинства и на целите и принципите на ОМО „Илинден“ - ПИРИН;
- Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
- Да напускат по свое желание партията;
- Да използват социалната, материалната и друга база и придобивките, които е постигнала партията;
- Да плащат членски внос

Член 18.
Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Да работят активно за реализацията на целите и задачите на партията;
- Да повишават и отстояват авторитета и престижа на партията;
- Да спазват Устава и решенията на Централния съвет и другите ръководни органи на партията;
- Да се информират за дейността на партията;
- Да съхраняват членските си книжки;
- Да агитират по време на изборни кампании за програмата и кандидатите на партията.


V. СИМПАТИЗАНТИ

Член 19.
(1) Местната секция регистрира заявилите желание симпатизанти, които участват в дейността на партия-та, без да плащат членски внос, и имат посочените в този устав права.
(2) Регистрацията е индивидуална по постоянен или настоящ адрес в местната секция чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от национално-то ръководство.
(3) Всеки симпатизант може да се регистрира само в една секция.
(4) Регистрацията се извършва от събранието на секцията в едномесечен срок от подаване на заявление-то.
(5) Отказ за регистрация може да бъде обжалван в 7-(седем) дневен срок от уведомяването пред Общин-ската контролно-ревизионна комисия, която трябва да се произнесе в 14-(четиринадесет) дневен срок.
(6) Не се допуска регистрация на симпатизант, ако членува в друга политическа партия.
(7) Член на партията неплащащ членски внос повече от три месеца и нежелаещ да напусне партията променя статута си от член на симпатизант.


VI. УСТРОЙСТВО

Член 20.
Структурата на ОМО „Илинден“ - ПИРИН сe състои от:
1. Върховен орган - Националната конференция;
2. Управителни органи - Централен съвет и Председателство;
3. Контролни органи - Централната контролно-ревизионна комисия;
4. Местни органи - местните секции, Околийските комитети.

Член 21.
(1) Основни звена на ОМО „Илинден“ - ПИРИН са секциите, които се създават на териториален прин-цип, по села, квартали и градове. В зависимост от броя на членовете секциите в дадено населено място могат да бъдат една или повече.
(2) За създаване на секции са необходими най-малко петима членове, като учредяването се извършва в присъствието на председателя на Околийския комитет или член на Централния съвет. Протокол от учредя-ването се изпраща в Околийския комитет и в Централния съвет.
(3) Доколкото броя на членовете плащащи редовно членски внос и участващи на протоколните събрания на дадена секция надхвърли петдесет, събранието на секцията може да реши да се пристъпи към учредяване на втора секция в същата населена единица.
(4) Една секция се смята за редовно учредена само при условие, че е утвърдена от Централния съвет с пи-смено решение. Решението служи за легитимиране на местната секция.

Член 22.
(1) Събранията на секциите се свикват от председателя на секцията и се председателстват от него.
(2) Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на секцията.
(3) На събранието на секцията могат да присъстват и регистрираните симпатизанти, но без право на глас.

Член 23.
(1) Събранието на секцията:
- избира с обикновено мнозинство председател и секретар-касиер на секцията с мандат от две години;
- избира с обикновено мнозинство делегати за Националната на партията;
- предлага на установените в този устав органи кандидати за всички видове избори.
(2) На събрания, на които се предлагат кандидати за местни и национални избори, право на глас имат и симпатизантите, регистрирани повече от 6 месеца преди провеждането на тези събрания.

Член 24.
(1) Ръководни органи на секцията са председателят и секретар-касиерът.
(2) Председателят на секция е по право член на Околийския комитет.

Член 25.
На територията на всяка околия се формира Околийски комитет на ОМО „Илинден“ - ПИРИН.

Член 26.
Ръководни органи на Околийския комитет са: председателят и секретар-касиерът.

Член 27.
(1) Околийският комитет се състои от председателя, секретар-касиера на Околийския комитет, членовете на ЦС от околията и председателите на местните секции, формирани на територията на дадена околия.
(2) Председателят представлява Околийския комитет на партията пред държавните органи, ръководи Околийския комитет, координира дейността на местните секции и следи за изпълнението на решенията на ЦС и Председателството и за цялостната дейност на партията в околията.
Председателя е по право член на ЦС.
(3) Секретарят подпомага работата на председателя на Околийския комитет. При отсъствие на председате-ля на Околийския комитет изпълнява неговите функции на ниво околия, съхранява партийния печат и ар-хив, осъществява административното обслужване на Околийския комитет и отговаря за партийната коре-спонденция. Следи за изпълнението на взетите решения и информира Околийския комитет и председа-теля.

Член 28.
Околийският комитет:
- ръководи дейността на партията на територията, на която е формиран;
- Осъществява връзката между Централния съвет и местните секции;
- след съгласуване с местните секции определя кандидатите за всички видове местни избори на терито-рията на общината, на която е формиран;
- заседанията на Околийския комитет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на Околийския комитет и взема решенията си с обикновено мнозинство.

Член 29.
Околийския комитет веднъж в годината свиква разширено околийско събрание (РОС), което се състои от членовете на ОК, членовете на ЦКРК от околията, секретарите на местните секции и избраните за общински съветници и кметове партийни членове.
- Разширеното околийско събрание е законно, ако присъстват повече от половината негови членове.
- ОК и секционните председатели се отчитат пред това събрание, представят програмата си за действие през следващата година; РОС прави оценка на действията на Околийския комитет и местните секции и взема решения за дейността на партията в околията в съответствие с решенията на Националната конфе-ренция, Централния съвет и Председателството на партията.
- РОС изслушва доклад на членовете на ЦКРК от околията за проведените ревизии, констатираните слабости, ръководителите неплащали членски внос през последната година и положението на структурите на партията в околията.
- РОС предлага на установените с този устав органи кандидати за местни и национални избори.
- Веднъж на четири години, в месеците преди провеждането на Национална конференция Разширеното околийско събрание избира Председател и секретар-касиер на околията с мандат от четири години.
- При констатирана неактивност, груби нарушения на устава и неплащане на членския внос от страна на ръководните функционери на ниво околия Разширеното околйско събрание има право и задължение да ги отстрани от тяхната функция и да назначи или насрочи избори за поставяне на нови на тяхното място.
При неактивност на ОК, РОС може да се свика от ръководставата на местните секции, ЦС или от ЦКРК.

Член 30.
(1) Върховен орган на ОМО „Илинден“ - ПИРИН е Националната конференция. Тя се свиква редовно на четири години.
(2) Националната конференция се свиква от Централния съвет и се провежда на делегатски принцип.
(3) Свикването става с писмени покани, изпратени до местните секции най-малко един месец предвари-телно, с което се оповестяват денят, часът на започване, проектът за дневен ред и делегатските квоти. Делегатските квоти се определят според броя на членовете на местните секции, плащали членски внос минимум една година преди Конференцията. Броя членове необходим за избор на един делегат се определят от Централния съвет и се прилага еднакво за всички секции.
(4) Право на участие в Националната конференция имат делегатите, избрани от местните секции, учреде-ни съгласно с изискванията на чл. 21 на Устава. Всеки делегат има право на един глас.
(5) Делегати на Националната конференция по право са членовете на Председателството, членовете на Централния съвет, членовете на ЦКРК, членовете на Околийските комитети, както и председателите на Околийските инициативни комитети.
(6) Националната конференция е законна, ако присъстват повече от половината от избраните делегати.
(7) Национална конференция може да се свика и извънредно по решение на Централния съвет взето с мнозинство от две трети от пълния му състав или по искане на една трета от Околийските комитети, или - една трета от членовете. При отказ на Централния съвет да изпълни искането за провеждане на извънредна Национална конференция направено от една трета от Околийските комитети, или една трета от членовете, последните могат да се обърнат към съда с искане последния да започне процедура за свикване на Национална конференция.

Член 31.
Националната конференция взема решения само по въпроси, които са предварително приети в дневния ред. Това изискване не се отнася за отстраняването и за избор на нови членове на Централния съвет.

Член 32.
Националната конференция:
- изменя и допълва Устава и Програмата на ОМО „Илинден“ - ПИРИН;
- приема отчетите на Председателството на ОМО „Илинден“ - ПИРИН и председателя на ЦКРК;
- избира Председателство с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
- избира членове на Централния съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите де-легати .
- утвърждава или отхвърля избраните от РОС за околийски председатели за членове на ЦС.
- избира председател и членове на ЦКРК с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
- при наличие на тежки уставни нарушения от страна на съпредседателите, секретаря или членове на Централния съвет, Националната конференция може да ги отстрани от длъжност и на тяхно място да из-бере други;
- Член 4 и Раздел IV от Устава могат да се променят само с мнозинство от 2/3 от присъства-щите делегати.

Член 33.
(1) Ръководен орган на партията между националните конференции е Централният съвет (ЦС).
(2) ЦС се избира от Националната конференция с мандат от четири години - до провежда-нето на следващата редовна Национална конференция.
(3) Съставът на ЦС е не по-малко от 19 и не повече от 27-ма членове.

Член 34.
(1) Централният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и винаги, когато го свиква Председателството, както и по предложение на 1/2 от членовете му.
(2) Заседанията на ЦС са редовни, когато присъстват повече от половината му членове. Ако на заседанието няма необходимият кворум, се изчаква един час и след това заседанието се смята за законно.
(3) ЦС взема решенията с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Член 35.
ЦС има следните правомощия.
(1) Осъществява политическото ръководство на партията въз основа на решенията на нацио-налните конференции, Устава и Програмата на партията и следи за тяхното изпълнение.
(2) Определя квотите на представителство за делегатите на Националната конференция.
(3) Утвърждава размера и начина на плащане на членския внос. Утвърждава бюджета на партията и щата на партийния апарат и определя размера на възнагражденията на служителите и на членовете на Пред-седателството на партията.
(4) Взема решения за извършване на издателска и информационна дейност.
(5) По предложение на Председателството на партията освобождава и избира главен секретар, чийто мандат съвпада с мандата на Централния съвет.
(6) По предложение на Председателството на партията освобождава и избира главен касиер, чийто мандат съвпада с мандата на Централния съвет.
(7) Изработва предизборната платформа на партията и избира кандидатите й за участие в националните избори, като не може да посочва един и същи кандидат в повече от един из-бирателен район.
(8) Взема решения за участие в предизборни и политически коалиции, съюзи и споразуме-ния с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦС.
(9) Взема решения по всички въпроси без тези, които са от компетенцията на Националната конференция.
(10) При намаляване на състава на Централния съвет под минималния брой, предвиден в чл. 38, ал. 3, на този Устав, в периода между две национални конференции Централният съ-вет попълва своя състав като избира нови членове на Централния съвет с мандат до след-ващата редовна Национална конференция. Решението за избор на нов член на Централния съвет се взима с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Централния съвет.
(11) Приема правилници за приложение на настоящия устав, които подлежат на проверка и утвържда-ване от Националната конференция.
(12) При преждевременно прекратяване на мандата на околийски председател ЦС с мнозинство 2/3 утвърждава новоизбрания от РОС околийски председател с мандат до първата Национална конференция.

Член 36.
Председателството е постоянно действащ оперативен орган на ОМО „Илинден“ - ПИРИН.

Член 37.
(1) Председателството на партията се избира от Националната конференция с мандат от 4 години - до сле-дващата редовна Национална конференция.
(2) Председателството се състои от 5 (пет) до 7 (седем) равноправни съпредседатели, които вземат реше-ния с обикновено мнозинство при явно гласуване.
(3) При намаляване на състава на Председателството под минималния брой, предвиден в пре-дходната алинея, в периода между две национални конференции Централният съвет по-пълва състава му, като избира нови членове на Председателството с мандат до следващата редовна Национална конференция. Решението за избор на нов член на Председателството се взима с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Централния съвет.
(4) Членовете на Председателството представляват партията заедно и поотделно пред дър-жавните институции, политическите формирования, неправителствените организации, как-то и пред други юридически и физически лица.
(5) Членовете на Председателството поделят помежду си дейността като един поема функцията на касиер, а друг на скеретар. Всеки съпредседател докладва пред Председателството и ЦС за дейността от своята област.

Член 38.
Председателството ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на партията и дава отчет за нея пред Централния съвет и Националната конференция. Съпредседателите са членове на Централния съвет по право. Председателството има следните правомощия :
- ръководи и координира дейността на структурите на партията;
- отговаря за функционирането на партийния апарат;
- изработва щата на централната, Околийските и местните структури на партията и го пред-лага на ЦС за одобрение;
- назначава и уволнява всички щатни и нещатни сътрудници в офиса и централните органи на партията;
- предлага пред Централния съвет главен секретар и главен касиер за избор;
- възлага задачи на своите членове, както и на главния секретар, организационния секре-тар и главния касиер и изисква отчет за дейността им;
- привлича отделни специалисти и сформира временни и постоянни работни групи от екс-перти;
- решава всички въпроси без тези, които са от компетенцията на ЦС и Националната конфе-ренция.

Член 39.
Съпредседателя-секретар:
- Подготвя дневния ред и необходимите документи и материали за заседанията на Предсе-дателството и Централния съвет;
- Води протокола на заседанията на Председателството и определя протоколчик за заседанията на ЦС.
- Уведомява в срок членовете и изпраща материалите за заседанията на Председателство-то;
- Изисква, получава и съхранява копии от първичната документация от партийните структу-ри и копии от всички ревизионни протоколи и отчети на ЦКРК;
- Изготвя и подпечатва трудови договори, членски карти, удостоверения, командировъчни и други документи с партийния печат;
- Издава необходимите документи за изработване на печат на съответните низови органи-зации по одобрен от ЦС образец;
- Съхранява цялостния партиен архив и печата на партията;
- Назначава помощник-секретар и други помощни, длъжности на които делегира част от своите задължения

Член 40.
Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) се състои от председател и от четири до шест членове, избрани от Националната конференция за срок от четири години.

Член 41.
Централната контролно-ревизионна комисия:
- Контролира начина на вземане на решенията от органите на партията;
- Контролира използуването на имуществото и финансите на партията;
- Изготвя отчетен доклад и го представя пред Националната конференция и веднъж годиш-но пред Централния съвет.
- Следи за плащането на членския внос от всички избрани на ръководни длъжности, за тяхната пасивност и за нарушения на устава, като отправя предупреждения и предложения за снемане от длъжност.
- Провежда ежегодни финансови ревизии на всички нива;
- Коснататира нивото на активност, броя активни членове на всички нива в партията;
- За всяка ревизия съставя протокол в четири екземпляра: за ревизирания орган, за Централния съвет или Околийския комитет, за съпредседателя - скретар и за своя архив.
- Членовете на ЦКРК не могат да участват в други органи на партията, но могат да присъстват и да се изказват на всяко заседание на всеки орган.


VII. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 42.
Средствата и имуществото на ОМО „Илинден“ - ПИРИН се образуват от членски внос, даре-ния и завещания, издателска дейност, субсидии от бюджета и всички други разрешени от закона начини.
(1) Размерът на членския внос, начина на събиране и разпределение се определят и актуа-лизират от Централния съвет.
(2) Дарения могат да бъдат приемани само от съпредседателите, председателите на Околийските комитети, председателите на местните секции или от специално упълномоще-ни за целта от ЦС лица. Всички дарения се регистрират в централната каса на партията.
Дарения, несъобразени с изискванията на закона, не се приемат.
(3) Регистрирането на приходите, тяхното съхраняване, законно изразходване и отчитане е задължение на съпредседателя-касиер и съответните секретар-касиери.
(4) Средствата от централната каса на партията могат да се изразходват само с писмено на-реждане и саморъчен подпис на един от съпредседателите, който е специално определен за целта от Централният съвет. По отношение на Околийските комитети и секциите това правомощие принадлежи на съответните председатели.
(5) Контролът върху имуществото и начинът на изразходване на средствата на партията се осъществяват от ЦКРК съгласно правилата, посочени в този устав.


VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 43. Вземане на решения
(1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове. При определяне на кворума не се вземат предвид членовете, намиращи се в чужбина, възпрепятстваните поради здравословни или други причини и предупредилите за своето отъстствие.
(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма не-обходимият кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред, започва своята дейност и може да взема решения.
Изключение от тази възможност представлява единствено Националната конференция, за чието законно провеждане присъствието на повече от половината делегати е задължител-но.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас, освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.
(4) Гласуването при вземането на решения е явно, освен в случаите, посочени в този Устав, или ако съответното събрание не реши да е тайно.

Член 44.
Плащането на членски внос е задължително за всички, заемащи изборни и ръководни длъжности в партията. При неплащане на членски внос в продължение на 1 година ЦКРК или съответния орган отправя предупреждение и доколкото до три месеца това не бъде коригирано заеманата длъжност се освобождава по автоматизам и без право на обжалване.
- При неактивност на избраните на ръкводони длъжности в продължение на една година заеманата длъжност се освобождава по автоматизам и без право на обжалване. Член изгубил длъжност на това основание губи правото да се кандидатира и да бъде избиран на същата или по-висока позиция за следващия мандатен период.

Член 45. Сливане и прекратяване
(1) ОМО „Илинден“ - ПИРИН се слива и прекратява с решение на Националната конферен-ция с мнозинство от две трети от избраните делегати.
(2) Прекратяването на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да стане и по решение на съда в пре-двидените от закона случаи.


Настоящия устав е последна версия допънена и утвърдена от Националната конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН проведена на 9 юли 2017 г. в гр. Гоце Делчев, което се удостоверява от членовете на Председателството.


Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.